Privacy beleid Bastet Webdesign

Bastet Webdesign gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt of op een andere manier wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon die tot een persoon herleidbaar zijn. Dat zijn dus ook gegevens die indirect tot een persoon herleidbaar zijn. Met dit Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgewerkte informatieplicht om de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bastet Webdesign verwerkt, te informeren.

Verwerkingsgrondslagen

Bastet Webdesign verwerkt persoonsgegevens om juridische diensten te kunnen aanbieden, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Bastet Webdesign verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van webdesign diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
  • Het verzorgen en innen van declaraties;
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing

Bastet Webdesign verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen zijn verkregen.

Bastet Webdesign verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • Wettelijke verplichting;
  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Uitdrukkelijk verkregen toestemming van betrokkene(n).

Het delen van uw gegevens

Bastet Webdesign deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening, met inachtneming van de hierboven genoemde doelen. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens of in opdracht van Bastet Webdesign, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van processtukken, akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal Bastet Webdesign persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Bastet Webdesign uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bastet Webdesign ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Dit is bijvoorbeeld een andere advocaat, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging

Bastet Webdesign hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bastet Webdesign gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bastet Webdesign in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen

Bastet Webdesign bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bastet Webdesign aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: info@bastetwebdesign.nl

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vraagt Bastet Webdesign u ter verificatie een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en Burger Service Nummer (BSN) met het verzoek mee te sturen. Bastet Webdesign neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Bastet Webdesign zijn ‘buttons en links’ opgenomen om webpagina’s te promoten of buttons die u doorsturen naar social media zoals Twitter of LinkedIn. Bastet Webdesign houdt geen toezicht op deze media en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is daarom voor eigen risico. Bastet Webdesign adviseert om eerst het Privacy Statement van die partijen door te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Bastet Webdesign houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem (overwegend niet direct tot een persoon herleidbaar) en worden nooit aan derden verkocht door Bastet Webdesign.

Huidige en recente projecten op de website

Op de website biedt Bastet Webdesign informatie waaronder, links naar recent gemaakte website aan, die vrij toegankelijk zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst kan door elke partij worden gelezen. Het linken naar een artikel of ander informatie is toegestaan. Het klakkeloos overnemen van een website, artikel, foto of tekst vormt een inbreuk op het auteursrecht van Bastet Webdesign.

Cookies & Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Bastet Webdesign heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. Bastet Webdesign maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging privacy statement

Bastet Webdesign heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat https://bastetwebdesign.nl/

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over dit privacy statement kunt u contact opnemen via info@bastetwebdesign.nl.

Dit privacy statement is opgesteld in juni 2020 en voor het laatst gewijzigd in juli 2020